ใบรับรองมาตรฐาน

มอก.965-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเทมเปอร์

มอก.1222-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกลามิเนต

มอก. 1231-2560

IGCC

มาตรการนี้ได้รับมาจากองค์กรสากลที่จัดตั้งเพื่อวัดคุณภาพกระจกอินสูเลต เป็นมาตรฐานที่แยกมาจาก Gas Content Initial and After Weathering (GCIA)

ISO 50001:2011

มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน-การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมได้

High effective energy saving label

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกลามิเนต

ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีข้อกำหนดเพื่อการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

AS/NZS 2208:1996

มาตรฐานรับรองวัตถุดิบที่ใช้สำหรับอาคาร โดยทดสอบวัตุดิบที่สามารถลดอาการบาดเจ็บจากการแตกของกระจก

ISO 14001:2015

มาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อม