มาตรฐานที่ทดสอบ

เราให้บริการตรวจและทดสอบกระจกตามมาตรฐาน ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO17025:2017

             

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ TGSG ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการรับรองและแต่งตั้งจากสถาบัน NSC ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระจก ภายใต้มาตรฐาน มอก.

ห้องปฏิบัติการทดสอบ TGSG ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากลที่กำหนด รวมถึงการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการทดสอบ การบริการที่รวดเร็ว และผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการให้มากที่สุด

                                  

มาตรฐานที่ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ TGSG สามารถทดสอบกระจกตามมาตรฐาน ดังนี้

 • กระจกโฟลตใส

  มอก. 880 : 2560

 • กระจกโฟลตสีตัดแสง

  มอก. 1344 : 2560

 • กระจกเทมเปอร์

  มอก. 965 : 2560 (TIS 965 : 2560)

 • กระจกนิรภัยหลายชั้น

  มอก. 1222 : 2560

 • กระจกฉนวน

  มอก. 1231 : 2560