กระจกกันไฟ (ข้อมูลทั่วไป)

ประเภทของกระจกทนไฟ แบ่งได้ตามคุณสมบัติและระยะเวลาในการป้องกันไฟ  (30, 60, 90, 120 และ 180 นาที) โดยที่มาตรฐานยุโรป (European Standards) ได้กำหนดคุณสมบัติของกระจกทนไฟเป็น 2 ลักษณะ คือ  Integrity และ Insulation เท่านั้น โดยทั่วไป กระจกทนไฟจะถูกกำหนดให้เป็นวัสดุตัวหนึ่งของการทดสอบและการรับรองระบบทนไฟทั้งระบบ ซึ่งการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้ ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณสมบัติในการป้องกันอัคคีภัยได้ตามที่ต้องการอย่างถูกต้องสมบูรณ์
 

 


Insulation  หมายถึง  ความสามารถของวัสดุใดๆ ที่จะสกัดกั้นความร้อนจากด้านที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ให้ผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ง   โดยทั่วไปวัสดุที่ทนไฟนั้น   อุณหภูมิที่วัดได้จากด้านที่ไม่เกิดเพลิงไหม้เฉลี่ยทุกจุดต้องไม่เกิน 140 องศาเซลเซียส   หรือ ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งมีอุณหภูมิเกินกว่า 180 องศาเซลเซียส

Integrity  หมายถึง  ความสามารถของวัสดุใดๆ ที่เมื่อเกิดเพลิงไหม่แล้ว ไม่ทำให้โครงสร้างของสิ่งต่างๆ พังถล่มลงมา หรือมีรู รอยรั่ว รอยแตกร้าว ที่จะทำให้เปลวไฟหรือควันไฟผ่านไปยังด้านที่ไม่เกิดเพลิงไหม้ได้ 

การจำแนกระดับการทนไฟ
เนื่องจากความหลากหลายของข้อบังคับทางกฎหมาย และความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงได้มีการจัดกลุ่มและกำหนดนิยามของระดับการทนไฟที่ใช้ทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 

          1. Class  EI   เป็นระดับการป้องกันสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม้   กระจกทนไฟที่อยู่ในระดับนี้ ต้องสามารถป้องกันการผ่านของความร้อนและควันไฟที่เกิดจากเพลิงไหม้ ไม่ให้ไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
          2. Class EW   ระบบการทนไฟในระดับนี้  ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการผ่านของเปลวไฟและควันไฟได้  อีกทั้งยังสามารถสกัดกั้นความร้อนได้ระดับหนึ่ง 
          3. Class E     ระดับนี้สามารถป้องกันการผ่านของเปลวไฟและควันไฟได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  แต่ไม่อาจป้องกันหรือสกัดกั้นการผ่านของความร้อนจากด้านที่เกิดเพลิงไหม้มายังอีกด้านหนึ่งได้