BR-LITE®

เป็นกระจกกันกระสุน ประกอบด้วยกระจกหลายชั้นของกระจก เพื่อรับแรงอัดของกระสุนปืน และไม่ทำให้กระจกแตกกระจายและหลุดออกจากกัน

 

 

 

 

การนำไปใช้งาน คุณสมบัติ
 • รถขนเงิน
 • เคาร์เตอร์ธนาคาร
 • ฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย
 • กระจกกั้นห้องบุคคลสำคัญ
 • ยานพาหนะของกองทัพ
 • สถานทูตหรืออาคารของส่วนราชการ
 • ร้านค้าทอง จิวเวอรี่และห้องสรรพสินค้า
 • ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 • โปร่งใส และให้ภาพไม่บิดเบือน
 • มีอานุภาพในการป้องกันอาวุธปืน
 • ความหนาของกระจกขึ้นอยู่กับอานุภาพของอาวุธปืน
 • กันเสียงและป้องกันรังสี UV

 

ข้อมูลการผลิต

รายละเอียด ขนาด ความหนา
เล็กที่สุด (มม.) ใหญ่ที่สุด (มม.) เล็กที่สุด (มม.) ใหญ่ที่สุด (มม.)
BR-LITE 100 x 100 2000 x 3000 26 67

 

ข้อมูลการผลิต

 

รุ่นผลิตภัณฑ์

SPACE-LITE

 

 • ขนาดกระจกใหญ่สุด : 2000 มม. x 3000 มม.
 • น้ำหนักมากสุด : ไม่เกิน 400 กก./แผ่น
 • 26 มม. ประเภท G0 (9mm Parabellum)
 • 34 มม. ประเภท G1 (.357 Magnum)
 • 49 มม. ประเภท G2 (.44 Magnum)
 • 53 มม. ประเภท R1 (5.56mm / M16)
 • 67 มม. ประเภท R2 (7.62mm / FAL NATO)
 •  ***เฟรมสำหรับ กระจก “BR-LITE” ควรแข็งแรงกว่าเฟรมกระจกทั่วไป เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักกระจก และแรงความเร็วของกระสุนที่กระทบกระจก

 

ข้อมูลการผลิต

“BR-LITE” ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 2343:1997 “BR-LITE” ทั้ง 5 ชนิด คือ BR-26, BR-34, BR-49, BR-53 and BR-67 สามารถต้านทานอาวุธปืนแต่ละชนิด ดังนี้

PRODUCT TYPE    BR-LITE26 BR-LITE34 BR-LITE49 BR-LITE53 BR-LITE67
CLASSIFICATION G0 G1 G2 R1 R2
WEAPON 9 x 19 mm .357 Magnum .44 Magnum 5.56 x 45 mm M193 7.62 x 51 mm NATO
GLASS THICKNESS 26 mm ± 2 34 mm ± 2 49 mm ± 2 53 mm ± 2 67 mm ± 2
AMMUNITION 9 mm std. Full metal jacket bullet Soft point semi-jackted flat nose Soft point semi-jackted flat nose 5.56 full metal jacket bullet 7.62 mm NATO std. Full metal jecket
MASS (GRAM) 7.4 10.2 15.6 3.6 9.7
RANGE (METERS) 10 10 10 25 25
NO. OF STRIKES 3 3 3 3 3
STD. STRIKING VELOCITY (M/SEC) 4.05±15 4.05±15 4.80±15 9.80±1.5 8.5