CSR Program : โครงการ "การตรวจประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)"

30 Jun 2017  Printวันที่ 28 มิถุนายน 2560
สถานที่   บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
 
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ได้รับการตรวจประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  จากคณะกรรมการประเมินโครงการ มยส.
 
copyright by TGSG@2020