HEATED GLASS


“HEATED GLASS” เป็นกระจกที่สามารถควบคุมการเกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวกระจก ในตู้แช่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “0” องศาเซลเซียส “HEATED GLASS” เป็นกระจกฉนวน (อินซูเลต) ประกอบด้วยกระจกใส 2 แผ่นมาลามิเนต โดยกระจกใสแผ่นหลังมีการต่อสายไฟฟ้าเข้าในบริเวณผิวกระจกซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนบริเวณผิวกระจก ทำให้ลดการเกิดฝ้าบนผิวกระจก และเป็นฉนวนอุณหภูมิอย่างดี
copyright by TGSG@2020