CONDEN STOP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


“CONDEN STOP” เป็นกระจกที่ควบคุมการเกิดหยดน้ำที่ผิวกระจกได้สูงถึง 70% ของความชื้นสัมพัทธ์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม “CONDEN STOP” เป็นกระจกฉนวน (อินซูเลต) ประกอบด้วยกระจก Low-E และกระจกใส สามารถป้องกันการจับตัวของไอน้ำบนผิวกระจกทำให้กระจกใส มองเห็นสินค้าในตู้แช่ได้อย่างชัดเจน
copyright by TGSG@2020