Pilkington Pyrodur ( EW-glazing)


Pilkington Pyrodur® (EW-glazing)
กระจกกันไฟสำหรับการใช้งานที่มีคุณสมบัติในการกันไฟรองจาก Pilkington Pyrostop ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันควันไฟ และสามารถลดความร้อนที่ส่งผ่านกระจกเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 
การจำแนกประเภทของกระจกกันไฟแบ่งได้ตามความสามารถในการป้องกันตามระยะเวลา (30, 60, 90, 120 และ 180 นาที), คุณสมบัติของ Integrity และ Insulation หรือ คุณสมบัติของความเป็น Integrity เท่านั้น กระจกกันไฟนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทดสอบ และ ระบบที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการติดตั้งกระจก โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบและกระจกนั้นมีคุณสมบัติตามที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Insulation : ความสามารถของระบบในการจำกัดความร้อนจากด้านที่เกิดจากเพลิงไหม้ไม่ให้ผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ง อุณหภูมิที่วัดได้บนวัสดุกันไฟในด้านที่ไม่เกิดเพลิงไหม้เฉลี่ยทุกจุดต้องไม่เกิน 140 องศาเซลเซียส หรือ ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งมีอุณหภูมิเกิน 180 องศาเซลเซียส

Integrity :  ความสามารถของระบบเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะไม่พังทลาย, ไม่มีรู, ช่อง หรือรอยแตกที่จะทำให้เปลวไฟผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้ เนื่องจากความหลากหลายของข้อบังคับในการใช้กฎหมาย และความต้องการในการใช้ระบบกันไฟ จึงมีการนิยามความหมายของการจัดแบ่งประเภทกระจกกันไฟให้เป็นมาตรฐาน 3 ประเภท

Class EI : เป็นระดับการป้องกันสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ กระจกกันไฟที่อยู่ในระดับนี้ต้องมีความสามารถในการป้องกันการผ่านของควันไฟ และ ความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Class EW : กระจกกันไฟในระดับนี้ต้องมีคุณสมบัติตาม Integrity และในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องการผ่านของความร้อนได้บางส่วน

Class E : กระจกกันไฟที่สามารถป้องกันการผ่านของควันไฟ และยังคงมองผ่านได้แม้ในขณะเกิดเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถป้องกันความร้อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในขณะเกิดเพลิงไหม้ได้กระจกกันไฟทำงานอย่างไร
Pilkington Pyrostop® และ Pilkington Pyrodur® เป็นกระจกใส, ประกอบเป็นชั้นจากกระจกโฟลตใสหรือ กระจกโฟลตใสพิเศษ นำมาลามิเนตกันด้วยสารเคมีชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวน เมื่อเกิดเพลิงไหม้กระจกด้านที่เกิดเพลิงไหม้จะเกิดรอยแตกแต่ไม่ร่วงหล่นลงมา พร้อมกันนั้นชั้นของสารเคมีจะทำงานทันทีโดยขยายตัวเองเป็นโฟมสีขาวที่มีความหนาแน่น และเปลี่ยนตัวเองเป็นฉนวนในการรับพลังงานความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยสารเคมีจะทำงานเมื่อเพลิงไหม้มีอุณภูมิประมาณ120 องศาเซลเซียส
copyright by TGSG@2020