SE-LITE


หน้าต่าง ประตูต่างๆ ที่ติดตั้งไม่ว่าจะในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนหรือเขตหนาว ล้วนแต่มีผลกับการควบคุมพลังงานที่ต้องสูญเสียไปในการปรับอุณหภูมิภายในอาคาร, ฉะนั้นแล้วการเลือกใช้กระจกให้เหมาะสมกับการใช้งานถือ เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา อีกทั้งกระจกแต่ละประเภทล้วนให้ผลในการประหยัดพลังงานแตกต่างกันออกไป. การเลือกใช้กระจกที่มีค่า Solar heat gain ต่ำ แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านในปริมาณมาก ถือเป็นการประหยัดทั้งเรื่องของการปรับอุณหภูมิและการปรับแสงสว่างภายในอาคาร
“SE-LITE” ตอบสนองความต้องการสำหรับการประหยัดพลังงาน, การลดเสียงรบกวน, ความปลอดภัย และป้องกันรังสี UV ในรูปแบบของกระจกแผ่นเดียว. โดยเฉพาะอาคารต่างๆที่ต้องการประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานของอาคารด้วยแล้วนั้น “SE-LITE” สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ไดอย่างมีประสิทธิภาพ และยังรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนทั่วไปด้วย
copyright by TGSG@2020