ใบรับรองมาตรฐาน

30 Nov 2011  Print


IGCC
The Insulating Glass Certification Council (IGCC) is the third party sponsor of a certification program, which provides for the certification of sealed insulating glass for seal durability per ASTM E 2190 “Standard Specification for Insulating Glass Unit Performance and Evaluation” and for Gas Content Initial and After Weathering (GCIA).
   
AS/NZS 2208:1996
Safety glazing materials in buildings

This Standard sets out test requirements for classification of safety glazing materials for use in buildings. The test requirements for the different glazing materials are designed to promote safety and to reduce or minimize the likelihood of cutting and piercing injuries from human impact.
   
ISO/TS 16949 : 2009
ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยออกมาเพื่อใช้แทนมาตรฐาน สำหรับอุตสหกรรมยานยนต์อีกตัวหนึ่งคือ QS 9000
มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการพัฒนาจากรากฐานของระบบบริการคุณภาพที่ก่อให้กิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน Supply Chain
   
ISO 9001:2008
เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System, QMS) ซึ่งระบบการบริหารงานที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการคือ การติดต่อขายสินค้า การจัดซื้อ เรื่อยไปจนถึงการผลิต การตรวจสอบขึ้นสุดท้ายและการจัดส่ง
   
มอก. 1222: 2539
คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้น (ลามิเนท) : กระจกสำหรับอาคาร
   
มอก. 965-2537
คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับกระจกนิรภัยเทมเปอร์: กระจกสำหรับอาคาร
copyright by TGSG@2020