ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
เงินเดือนที่คาดหวัง :
วันที่เริ่มทำงานได้ :


ชื่อ-นามสกุล(ไทย) :
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ) :
อายุ :    น้ำหนัก :กก.   ส่วนสูง :ซม.
วันเดือนปีเกิด :    สถานที่เกิด :
เชื้อชาติ :    สัญชาติ :   ศาสนา :  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :    โทรศัพท์ :  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :    โทรศัพท์ :
บัตรประชาชนเลขที่ :    หมดอายุวันที่ :   ออกให้โดย :
สถานภาพทางทหาร :
สถานะสมรส :


รายละเอียดในครอบครัว

  ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ โทรศัพท์
บิดา
มารดา
คู่สมรส
บุตร
พี่น้อง
 
 

ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ติดต่อ :    เกี่ยวข้องเป็น :
ที่อยู่ :    โทรศัพท์ :


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย

ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาอยู่ : ระดับการศึกษา :   ชื่อสถานศึกษา :


ประวัติการทำงาน(เริ่มจากที่ทำงานล่าสุด)

ตั้งแต่ จนถึง ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก

การฝึกอบรม/ดูงาน

หลักสูตรการอบรม/ดูงาน สถาบันอบรม/ผู้จัด วันที่


ความสามารถทางภาษา

ภาษา พูด อ่าน เขียน
d
พิมพ์ดีด ไทย :คำ/นาที   อังกฤษ :คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่: รถยนต์  รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
งานอดิเรก:
ความสามารถพิเศษอื่นๆ:
ท่านมีญาติหรือคนรู้จักทำงานกับบริษัท
1.ชื่อ-สกุล :   ตำแหน่ง :
2.ชื่อ-สกุล :   ตำแหน่ง :

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเก่า)

ชื่อ-สกุล อาชีพ ตำแหน่ง เกี่ยวข้องเป็น


ข้อมูลเพิ่มเติม :


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งใบสัมครนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถานที่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครได้ทุกแห่ง
และข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หากบริษัทฯเลิกจ้างข้าพเจ้าภายหลังเข้าทำงานแล้ว อันเนื่องมาจากข้อความในใบสมัครไม่ตรงกับความจริง


copyright by TGSG@2020