TGSG E-News Letter Vol.78

1

ฉบับนี้จะมาแนะนำ LID GLASS (LID : Low Iron Glass) อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้การมองวัสดุผ่านกระจก LID จะให้ภาพและสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด นอกจากจะนิยมใช้ในงานตกแต่งภายในอาคารแล้ว กระจก LID ยังสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อีกด้วย
 


Download Now