TGSG E-News Letter Vol.76

1

 
สำหรับ E-News Letter ฉบับนี้ จะมาแนะนำ SPY Mirror หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่ากระจก One-way mirror ที่มีคุณสมบัติเป็นเสมือนกระจกเงาหากมองจากด้านหนึ่ง และสามารถมองผ่านได้จากด้านที่มืดกว่า


Download Now