TGSG E-News Letter Vol.69

1
 
ถึงเวลาสำคัญในการขอคืนภาษี สำหรับเจ้าของอาคารที่เลือกใช้กระจกนิรภัยประหยัดพลังงานที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง สามารถรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายกระจกฉลากประสิทธิภาพสูง (รวมค่าเฟรมและค่าติดตั้ง) จากกรมสรรพากร  ปัจจุบัน TGSG มีจำนวนกระจกทั้งสิ้น 66 รายการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ marketing@tgsg.co.th


Download Now