สารบัญ

1.บทนำ (Introduction)

2.สาส์นจากประธาน (message from the President)

3.ภาพรวมของบริษัท (Company Profile & Overview)

         3.1 โครงสร้างผู้บริหาร (Company Organisation)

         3.2 วิสัยทัศน์ หลักการ และพันธกิจ (Our Vision, Principles and Mission)

4.รางวัลและความสำเร็จที่เคยได้รับ (Award Received and Achievements)

5.การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)

         5.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environmental, Occupational Health and Safety Policy) (PDF)


         5.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปี 55 (Environmental Performance 2012) (PDF)

         5.3 กิจกรรมสีเขียว (Green Activities)

6.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (TGSG Corporate Social Responsibility Policy)
copyright by TGSG@2020