บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต และจำหน่ายกระจกนิรภัยทุกชนิด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอก มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อช่วย เหลือสังคม ลดมลภาวะ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนุรักษ์พลังงานและสังคมโดยรวม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

            เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นภารกิจสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อคุณภาพ อาชีว อนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายไว้  7 เรื่องหลักดังนี้รายละเอียดเพิ่มเติม...
copyright by TGSG@2020