จรรยาบรรณและจริยธรรม       

         บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2528 จึงถึงปัจจุบันปี 2555 ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายกระจกนิรภัยทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อช่วยเหลือสังคมและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders.) อย่างเป็นธรรม
 
         เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการฏิบัติตามจริยธรรม คุณธรรมและกฎหมายไว้อย่างชัดเจนและแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในอันที่จะให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอันดี ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจ้างงานของบริษัทฯ และยังคาดหวังให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจริยธรรมในหน้าที่ หลักคุณธรรมทางการเงิน และหลักความถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวบรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ปรัชญา ความเชื่อและค่านิยม กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่างๆ ด้านการกำกับดูแลองค์กร  ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ การจัดการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม...
copyright by TGSG@2020