“เพื่อเป็นผู้นำ และดำรงไว ้ซึ่งความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายกระจกนิรภัย และกระจกชนิดพิเศษต่าง ๆ ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างอาคาร และอุตสาหกรรมกระจกต่อเนื่อง”


copyright by TGSG@2020